Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem działania Federacji jest:

  • wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego,
  • dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową,
  • wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji,
  • rzecznictwo interesów III sektora,
  • tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego,
  • animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA